Scoil Phobail Sliabh Luachra

  • Rathmore Co. Kerry