Deputy Principal

  • Ashbourne Community School
  • Ashbourne, County Meath, Ireland
  • Jun 26, 2020
Full Time

Job Description

DEPUTY PRINCIPAL
Please see person profile and job specification on recruitment page of school website www.ashcom.ie.

Ashbourne Community School - Category XVII

 The Board of Management of Ashbourne Community School invites applications from suitably qualified persons for the post of Deputy Principal to take effect from 1st November, 2020.  The school is a co-educational Community School with an enrolment of 983 on 25th June, 2020.

 To qualify for appointment candidates must have

  • Recognised post-primary teaching qualification
  • A minimum of 5 years’ satisfactory teaching experience
  • Registration in accordance with Section 30 of the Teaching Council Act 2001

Application forms and full details may be obtained by applying in writing to The Chairperson of the Board of Management, Ashbourne Community School or from the recruitment page of the school’s website www.ashcom.ie

Completed application forms x 5 copies should be submitted in hard copy by post/hand delivered no later than 12 noon on on Sunday, 12th July, 2020 OR by email to sduffy@ashcom.ie
Please mark the subject of the email/envelope "Deputy Principal Application".

Short listing may apply.
Canvassing by or on behalf of the candidate will automatically disqualify.
Late applications will not be accepted.

Scoil Phobail Cill Dhéagláin
Chatagóir XV11
Príomhoide Tánaisteach

Tá Bord Bainistíochta Scoil Phobail Cill Dhéagláin ag lorg iarratais ó mhúinteoirí cuícháilithe do phost mar Phríomhoide Tánaisteach. Tosóidh an té a cheapfar sa phost seo ar 1 Samhain, 2020.  Is Scoil Phobail chomhoideachais í an scoil le rollú 983 an 25 Meitheamh, 2020

 Le bheith incháilithe le haghaidh ceaptha sa phost seo, ní mór d’iarrthóirí na riachtanais seo a leanas a shásamh:

  • Cáilíocht aitheanta múinteoireachta iar-bhunoideachais
  • Taithí shásúil cúig bliana ar a laghad de mhúinteoireacht lánaimseartha
  • Clarú de réir Alt 30 den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001

Is féidir foirmeacha iarratais agus sonraí iomlána a fháil ach iarratas a dhéanamh i scríbhinn chuig Cathaoirleach an Bhoird Bainistíochta, Scoil Phobail Ashbourne nó ón leathanach earcaíochta ar shuíomh Gréasáin na scoile www.ashcom.ie Níor chóir foirmeacha iarratais comhlánaithe x 5 chóip a chur isteach i gcóip chrua ach tráth nach déanaí ná 12 méan lae  in Dé Domhnaigh, 12 Iúil, 2020 nó trí ríomhphost chuig sduffy@ashcom.ie

 Tharlódh go ndéanfaí gearrliostú ar iarrthóirí.

Dícháileofar iarrthóir ar bith a dhéanann canbhasáil ar a s(h)on féin, nó sa chás go ndéanann duine ar bith eile canbhasáil ar a s(h)on.
Ní ghlacfar le hiarratais dhéanacha.

 

 

Workplace

Second Level

Position

Deputy Principal

Contract Term

Permanent

Commencement Date

Nov 01, 2020

Employer Type

Schools

Closing date for applications.

Jul 11, 2020

Closing time for applications

12.00

Attachements